Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

AHIL fotball jobbar mot å bli Kvalitetsklubb

Vi ønsker ha tydelige verdiar, auke kompetansen og etablere ryddige strukturar for å tilby aktivitet med kvalitet

AHIL fotball streber etter å bli sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå 1 etter NFF sine kriterier for god og effektiv klubbdrift, og kor sentrale roller og planer er etablert og forankra.

 

Kvalitetsklubb nivå 1  er bygd opp rundt områda aktivitet, organisasjon, kompetanse og sammfunn- og verdiarbeid.

AHIL fotball sin veg mot å bli ein kvalitetsklubb:

AHIL ønsker at flest mogleg barn og unge skal få gode fotballopplevingar. Ein forutsetning for dette er trivsel, tryggleik, meistring og utvikling. Aktiviteten skal settast i rammer kor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankra i klubben er ein forutsetning for å lykkast med å skape god aktivitet

Aktivitet 75%

“Klubben som sjef” er eit begrep som skildrar ein godt organisert klubb med eit struktur som ikkje er personavhengig. Ein godt strukturert klubb som vil behalde og rekruttere frivillige er avhengige av gode ansvarsfordelingar, klare rolleskildringar og god økonomistryuring. 

Organisasjon 95%

NFF har ei rekke utdanningstilbod. Det er avgjerande at tillitsvalte får tilgang til den kompetansa som rolla krev. Betre kvalifiserte tillitsvalte gir betre fotballaktivitet for alle. Det er eit mål for NFF av utdanninga, så langt som mogleg, blir tilbudt i klubben sott nærmiljø. Ein kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og føl opp dette.

Kompetanse 98%

Verdiarbeid er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Klubben sine verdiar og Fair Play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer er eit felles ansvar og ein Kvalitetsklubb skal kjenneteiknast av dette

Samfunn og verdiarbeid 60%

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivå i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke heilskapen. Godt strukturerte klubbar tiltrekke seg frivillige og gir god grobotn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF kvalitetsklubb 1 er bygga opp rundt 4 kjenerområder: Aktivitet, Organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.