AHIL SAMFUNN

AHIL - meir enn ein klubb

AHIL fotball ønsker å utvikle og skape aktivitet for alle, uavhengig av alder, kjønn eller bakgrunn.

I AHIL skal ein kunne skape minner, dyrke vennskap og finne tilhøyrigheit uavhenging av inntekt pr hustand.

Det kostar drifte ein klubb, og AHIL fotball er 100% avhengige av inntektene vi får gjennom treningsavgifter og sponsorinntekter.

Men dette betyr ikkje at barn og unge skal bli utelatt pga dei ikkje har råd til treningsavgifter eller treningsklede

Inkluderingsfond

I vårt arbeid mot å bli ein sertifisert kvalitetsklubb har vi jobba med idèen om å etablere eit inkluderings-/integreringsfond. Henrik Furebotn viste oss Nordhordaland BK sitt Inkluderingsfond

 

Nordhordaland BK saman med Argonville har utarbeidd ei løysing som gjer at vi kan kopiere deira konsept for å sikre at ingen i klubben vår fell utanom. Vi adopterte ideen deira, og implementerte dette på ahil.net

Saman med handballgruppa har vi bestemt oss for å etablere eit inkluderingsfond. Det er allereie ein solid samarbeidspartnar som er interessert støtte inkluderingsfondet til AHIL. I tillegg har vi allereie fått på plass ein heil del treningsklede til dette fondet.

Les meir her.

Havtal AS har vore ein pådrivar for å få AHIL inkluderingsfond på fote, og har vore ein sparringparnar og rådgjevar under etableringsfasen.

Status i Askvoll.

Fotball og handball er døme på aktivitetar der det blir stilt krav til utstyr, treningsavgift og transport.

Dette kan vere ei utfordring når målet er at alle skal ha høve til å delta jamleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre. Trenden nasjonalt er at tal barn frå hushald med vedvarande låg inntekt har auka mellom 2006 og 2016. Utviklinga viser at Askvoll kommune har fått fleire barn under 18 år busett i hushald med låg inntekt. I 2017 var det 77 barn under 18 år frå hushald med låg inntekt ifølgje folkehelseprofilen for Askvoll kommune. Tal barn frå hushald med låg inntekt skjer i same periode som kommunen har ein vekst i andelen innvandrar og kan kanskje forklare ein del av auken. Samstundes har talet på einslege forsørgjarar auka.

 

I tillegg til AHIL inkluderingsfondet har det blitt oppretta ei AHIL kjøp, selge, arve, bytte treningklede- og utstyr gruppe på Facebook.

Denne er på tvers av undergruppene i AHIL og har gruppeadministratorer fra handballen, barneidretten og skigruppa.

Her blir det solgt treningsklede og utstyr som kan nyttes for idrettane i AHIL for ein låg sum om dei ikkje blitt gitt vekk.

Det er ingen høgstebod på varene, aller opererer med fastpris.

Formålet med gruppa er at den skal være inkluderende. Ingen skal stå på sida å sjå på grunna manglande treningsklede eller utstyr. Gruppa har og ein miljøgevinst.

 

Besøk gruppa her