Trenarveileder

Thomas Fjermestad

Gjennom kriteriekravet i Kvalitetsklubb blir da gjeve nokre føringar på funksjonar som klubben må ha på plass. Eit av kriteriane for å bli kvalitetsklubb er å ha ein eller fleire roller som ivaretek nokre kjerneoppgåver for styring av god aktivitet. Ein kvalitetsklubb skal ha ein trenerveileder. Funksjonen skal ivareta oppfølging av klubben sine trenara. 

Oppgåver

Sportsplan

Saman med SU ansvarleg for at sportsplanen blir lagt til grunne for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenarforum

Planlegging - ansvarleg for å utarbeide ein struktur for korleis trenarforum i klubben skal organiserast.

Trenarforum

Gjennomføring - ansvarleg for at trenarforum blir gjennomført ihht sportsplan.

Klubben sine trenarar

Oppfølging - skal følge opp klubben sine trenarar i faglege og praktiske spørsmål, være ein trenar for trenarane.

Klubben sine trenarar

Utdanning - Skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenarar har naudsynt kompetanse.

Rekruttering

Skal rekruttere nye trenere. Godkjennes til slutt av SU.